Vedtekter

Vedtekter (med endringer etter årsmøte 2014)

§ 1 Reinsjøfjell Hytteeierforening (heretter kallet foreningen) har til formål å verne om og fremme medlemmenes felles interesser. Foreningen skal virke for områdets sosiale miljø og hytteeiernes trivsel. 

§ 2 Omfanget av foreningens virksomhet bestemmes av årsmøtet. Reinsjøfjell Hytteeierforening er hytteeiernes kontaktorgan til grunneiere, utbyggere, Flå kommune og andre styrende organer, leverandører av tjenester samt andre hytteeierforeninger/vel i området.

§ 3 Foreningens geografiske virkefelt er begrenset til hyttene nr 1 – 52 på Reinsjøfjell hytteområde, samt matrikkelnr. 18/125, 18/116, 18/122, 18/123 og 18/133.

§ 4 Rett til medlemskap har enhver hytteeier, herunder personer som har kjøpt tomt for å bygge hytte til eget bruk, innenfor ovennevnte område. Hver hytteeiendom har ett medlemskap. Innmelding skjer til styret. Medlemsåret er kalenderåret. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig før årets utløp.

§ 5 Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styreleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet. Samtlige kan gjenvelges.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styret fører protokoll fra sine møter. Styret representerer foreningen utad og forestår virksomheten i overensstemmelse med formål, vedtekter og årsmøtets beslutninger.
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av et spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
Styret skal skriftlig informere foreningens medlemmer om alle saker av vesentlig betydning.
Styret skal ikke behandle saker som har karakter av tvist mellom medlemmer med mindre partene ønsker at styret skal uttale seg.

§ 6 Ordinært årsmøte holdes normalt Skjærtorsdag hvert år. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Innkallingen skjer primært skriftlig til medlemmene, alternativt på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen sendes redegjørelse for de saker som faller inn under § 7a,b og c herunder revidert regnskap og valgkomiteens innstilling.
Ved årsmøtets konstituering velges møteleder og 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

§ 7 Årsmøtet behandler:
a. Styrets beretning (årsmelding).
b. Årsregnskap og revisors beretning.
c. Valg
– styreleder (særskilt valg) for 2 år
– styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– valgkomité på 2 medlemmer
– revisor
– eventuelle komitéer til behandling av særskilte saker
1) Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to styremedlemmer er på valg hvert år.
Ved enkeltvis valg og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
d. Øvrige innkomne saker
e. Eventuelt
1) Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt.
Ved avstemming har hvert medlem 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis; dog kan ingen stille med mer enn 3 fullmakter. Skriftlig avstemming holdes hvis det kreves.
Saker som medlemmer ønsker å fremme på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 måned før  årsmøtet avholdes.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt; (jfr. § 7 og § 8). Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Kopi av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette, og det oppgis hvilken sak som ønskes behandlet. Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som ønskes behandlet. Innkallingen skjer med varsel på minst 14 – høyst 28 dager.

§ 9 Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 10 Foreningens oppløsning kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig.

§ 11 Styret sender vedtektene til nye hytteeiere med invitasjon om å bli medlem i foreningen.

§ 12 All skriftlig kommunikasjon mellom styret og medlemmene skjer pr e-post, med mindre annet er særskilt avtalt. ?

Reinsjøfjell hytteområde, 3. oktober 2009
Endret: 1.april 2010 og etter årsmøtet i 2014